مقاله پژوهشی اصیل مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با معنادرمانی بر کیفیت زندگی و عملکرد جنسی بیماران مبتلا به سرطان پستان با پیگیری سه ماهه: یک مطالعه راهنما