تحلیل نابرابری توزیع خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان‌های استان یزد