Jing, P., and J. Zou. “Effects of ΔNp63 Gene Down-Expression on Invasion of Bladder Carcinoma Cells In Vitro”. Urology Journal, Vol. 16, no. 7, Oct. 2020, p. 5991, doi:10.22037/uj.v16i7.5991.