Junbo, L. “Re: Zhaohui He, Fucai Tang, Zechao Lu, Ye He, Genggeng Wei , Fangling Zhong, Guohua Zeng, Weizhou Wu, Lemin Yan5, Zhibiao Li. “Comparison of Supracostal and Infracostal Access For Percutaneous Nephrolithotomy: A Systematic Review and Meta-Analysis”. Urology Journal, Vol. 18, Nov. 2021, p. 5811, doi:10.22037/uj.v18i.5811.