Dong, Shao-Wei, Su-Wei Hu, Shih-Ping Liu, Chia-Chang Wu, Chu-Tung Lin, Kuan-Chou Chen, and Chen-Hsun Ho. 2022. “A Safe and Effective Two-Step Tract Dilation Technique in Totally Ultrasound-Guided Percutaneous Nephrolithotomy”. Urology Journal 19 (July), 7205. https://doi.org/10.22037/uj.v19i.7205.