Huang, Yuleng, Kaiwen Li, Wenzeng Yang, Zhuohang Li, Cheng Liu, Cong Lai, Yongzhong He, and Kewei Xu. 2022. “A Scoring System for Optimal Selection of Endoscopic Treatment for 1-2cm Lower Pole Renal Calculi”. Urology Journal 19 (05):356-62. https://doi.org/10.22037/uj.v19i05.7195.