chen, Di, Changsheng chen, Yurun Xie, Zhihua Luo, and Gang Liu. 2021. “Suctioning Versus Traditional Access Sheath in Mini-Percutaneous Nephrolithotomy: A Systematic Review and Meta-Analysis”. Urology Journal 19 (01):1-8. https://doi.org/10.22037/uj.v19i01.6773.