Huang, Jian, Weizhou Wu, Shike Zhang, Yapeng Huang, Tao Zeng, Lingyue An, Yeping Liang, Jinkun Huang, Hans-Göran Tiselius, Guohua Zeng, and Wenqi Wu. 2021. “Characteristics of Double-J Stent Encrustations and Factors Associated With Their Development”. Urology Journal 18 (August), 6578. https://doi.org/10.22037/uj.v18i.6578.