Xu, Zi-hao, Shuang Zhou, Chun-ping Jia, and Jian-lin Lv. 2021. “Prediction of Proximal Ureteral Stones Clearance After Shock Wave Lithotripsy Using an Artificial Neural Network: Prediction of Proximal Ureteral Stones Clearance”. Urology Journal 18 (February), 6476. https://doi.org/10.22037/uj.v18i.6476.