Dong, Ying, Ting Zhang, Xining Li, Feng Yu, Hongwei Yu, and Shenwen Shao. 2021. “Urine Biomarkers for the Diagnosis of Bladder Cancer: A Network Meta-Analysis”. Urology Journal 18 (06), 623-32. https://doi.org/10.22037/uj.v18i.6254.