Su, Quanxin, Shenglin Gao, Jiasheng Chen, Lu Chao, Mao Weijiang, Wu Xingyu, Lifeng Zhang, and Li Zuo. 2020. “A Comparative Study on the Clinical Efficacy of Modified Circumcision and Two Other Types of Circumcision”. Urology Journal 16 (7), 6193. https://doi.org/10.22037/uj.v16i7.6193.