Li, Gang, Xianqi Lu, Yunsheng Ding, Qiang Luo, Liang Xu, Dongsheng Zhu, and Changyi Quan. 2020. “Pseudocapsule of Small Renal Cell Tumors: CT Imaging Spectrum and Correlated Histopathological Features”. Urology Journal 18 (03), 301-6. https://doi.org/10.22037/uj.v16i7.5907.