Lai, Dehui, Wei Xu, Meiling Chen, Yongzhong He, Xun Li, Ming Sheng, and Xingrong Zeng. 2020. “Minimally Invasive Percutaneous Nephrolithotomy With a Novel Vacuum-Assisted Access Sheath for Obstructive Calculous Pyonephrosis :A Randomized Study”. Urology Journal 17 (05), 474-79. https://doi.org/10.22037/uj.v16i7.5577.