Yang, Houmeng, Xuping Yao, Chunbo Tang, Yuxi Shan, and Guobin Weng. 2019. “Flexible Ureterorenoscopy Management of Calyceal Diverticular Calculi”. Urology Journal 16 (1), 12-15. https://doi.org/10.22037/uj.v0i0.4002.