PAPARIDIS, S.; SPARTALIS, E.; MAVRIGIANNAKI, E.; FERAKIS, N.; STRAVODIMOS, K.; TSOUROUFLIS, G.; DIMITROULIS, D.; NIKITEAS, N. I. Record and Appraisal of Endophytic Tumor Localization Techniques in Minimally Invasive Kidney-Sparing Procedures. A Systematic Review. Urology Journal, v. 19, p. 7056, 20 Apr. 2022.