JUNBO, L. Re: Zhaohui He, Fucai Tang, Zechao Lu, Ye He, Genggeng Wei , Fangling Zhong, Guohua Zeng, Weizhou Wu, Lemin Yan5, Zhibiao Li. “Comparison of Supracostal and Infracostal Access For Percutaneous Nephrolithotomy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Urology Journal, v. 18, p. 5811, 22 Nov. 2021.