(1)
zhang, cheng- jing; Xue, S.; Chen, R.-F.; Song, Z.; Wang, J.-Q.; WEN, R.-M.; Cheng, H.; Gao, K.-Y. Ureteroscopic Lithotripsy in Reverse Trendelenburg Position and Intraoperative Furosemide. Urol J 2022, 19, 7163.