(1)
Paparidis, S.; Spartalis, E.; Mavrigiannaki, E.; Ferakis, N.; Stravodimos, K.; Tsourouflis, G.; Dimitroulis, D.; Nikiteas, N. I. Record and Appraisal of Endophytic Tumor Localization Techniques in Minimally Invasive Kidney-Sparing Procedures. A Systematic Review. Urol J 2022, 19, 7056.