1.
ضیاییم, حسینیسی, شریعتیه, خوشبوا. ارتباط بين فرسودگي شغلي و کيفيت زندگي در پرسنل مراقبت بهداشتي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 30 مارس 2016 [ارجاع شده 19 آگوست 2022];3(3):190 -185. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/8007