1.
عینی ا, سوری ح, گنجعلی م, باغفلکی ت. برآورد هزینۀ سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از روش تمایل به پرداخت. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 22 دسامبر 2014 [ارجاع شده 1 مارس 2024];2(3):215-2. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7751