1.
نصیری پورا, رئیسیپ, جعفریم. نقش افشاسازی و گزارش دهی در پیشگیری از خطاها در بیمارستانها. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 16 سپتامبر 2014 [ارجاع شده 19 آگوست 2022];2(2):73-4. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7028