1.
نادری عا, باقری شا, امین پناه ح. ارتباط بار تمرینی و کیفیت کلی ریکاوری با وقوع آسیب‌های ورزشی در بازیکنان فوتبال: ارتباط بار تمرینی و کیفیت ریکاوری با وقوع آسیب های ورزشی . Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 17 ژانویه 2023 [ارجاع شده 29 فوریه 2024];10(3):279-6. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/39038