1.
استوار ایزدخواه ی. راهکارهای ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای تاب آوری: . Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 17 ژانویه 2023 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];10(3):247-36. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/38793