1.
اقتداری م, مظاهری م, گرامی ا, شوش ع. خصوصیات اپیدمیولوژیک فوت شدگان ناشی از سوانح ترافیکی موتورسواری شهر دزفول در سال 1399. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 10 سپتامبر 2022 [ارجاع شده 2 مارس 2024];10(2):140-31. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/37240