1.
الهی ا, صیادی ف, کریمی زاده اردکانی م. بررسی اثربخشی 8 هفته تمرینات اصلاحی بر نمرات آزمون عملکردی تارارا در مردان غیر ورزشکار مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش یافته کمری . Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 25 ژوئن 2022 [ارجاع شده 26 فوریه 2024];10(1):72-60. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/36050