1.
رمضانی ف, ساکی ف, سهرابی ط. تأثیر مداخلات تمرینی بر والگوس داینامیک زانو: مطالعه مروری نظام مند: تمرینات ورزشی و والگوس داینامیک زانو. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 28 ژوئن 2022 [ارجاع شده 22 فوریه 2024];10(1):59-48. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/35973