1.
مظهری عباسی ف, طباطبائی ح. تاثير 8 هفته تمرينات تراباند بر درد، دامنه حرکتي و عملکرد پرستاران مبتلا به سندروم درد کشککي- راني. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 15 ژوئن 2021 [ارجاع شده 29 فوریه 2024];9(1):34-27. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31659