1.
اویسی س, فدای وطن ر, قنبری بروجنی م, حاتم آبادی ح. بررسي شيوع سوء رفتار و غفلت از سالمندان در جامعه منتخب از سالمندان در ايران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 15 ژوئن 2021 [ارجاع شده 27 فوریه 2024];8(4):265-0. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31469