1.
سهرابی زاده س, بهرام‌زاده ا. تحليل مکاني خشک سالي و پديده مهاجرت در جوامع روستايي ايران در سال هاي 1390 و 1395. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 16 نوامبر 2020 [ارجاع شده 2 مارس 2024];8(3):190-84. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31309