1.
حقي ن, ناطقي نيا س, حاجي اسماعيلي م, علي بابايي ا, ابراهيمي س. ارزيابي کارايي شش ماهه طرح مديريت آماده سازي باليني و جسماني بيماران الکتيو قبل از بستري در يک مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال 96-97. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 21 ژوئن 2020 [ارجاع شده 1 مارس 2024];7(4):240-34. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31032