1.
بهمنی ر, پویا کیان م, خداکریم س, بیدل ح, صالحی سهل آبادی ع, جعفری مج. ارزيابي ريسک و تحليل پيامد حريق و انفجار در يک مخزن وينيل کلرايد با استفاده از نرم افزار PHAST. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 30 ژانویه 2021 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];8(4):218-0. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30783