1.
بخشی م, امیدی ل, امیدی ک, مرادی غ, معیوف پور ف, درویشی ت. سنجش ميزان تاب آوري بيمارستان در شرايط اضطراري و بررسي آگاهي و نگرش کارکنان بخش اورژانس در زمينه مديريت بحران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 5 آگوست 2020 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];8(1):45-37. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30266