1.
ایزدخواه یا. بررسي ديدگاه هاي رانندگان تاکسي شهر تهران براي آگاهي و آمادگي در برابر زلزله. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 29 جولای 2020 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];8(1):23-18. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28927