1.
اخلاقي پيرپشته ا, کريم ع, صالحي سهل آبادي ع. ارزيابي شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني در بين کارکنان درماني بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1397. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 21 ژانویه 2020 [ارجاع شده 25 ژوئن 2024];7(2):77-69. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28734