1.
نصرا. تبارع, باباگلیح, ارقندا. شناسايي دلايل تصادفات مبتني بر الگوهاي ذهني رانندگان برون‌شهري با استفاده از روش تحليل عاملي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 19 آگوست 2019 [ارجاع شده 17 ژانویه 2022];7(1):28 -20. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/26773