1.
محمدیغ, عظیمیی, سرخیلح, بداق جمالیج. مدل‌سازی و ارزیابی پیامد حاصل از نشت بنزن در واحد کک سازی شرکت ذوب‌آهن اصفهان. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 7 آگوست 2019 [ارجاع شده 17 ژانویه 2022];7(1):19 -10. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/26665