1.
حسن زادهل, خانی جزنیر, غلام نیار, منظمی تهرانیغ. طراحی پرسشنامه جهت ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین و مقررات. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 17 ژوئن 2019 [ارجاع شده 27 ژوئن 2022];6(4):214 -203. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/26006