1.
مرادی اصل ا, ادهم د, میرزانژاد اصل ح, اقبالی ه, سلیمانزاده ح, رفیع نژاد ج, اباذری م, اکبرزاده تا. تحليل مکاني مار گزيدگي در استان اردبيل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي در سال‌هاي 94-1390. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 9 دسامبر 2018 [ارجاع شده 21 می 2024];6(2):86-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/23664