1.
کرمپوريان آ, خراساني زواره د, قميان ز. تقديرگرايي در مراسم اربعين. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 13 مارس 2018 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];5(4):184-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/20725