1.
يوسفي نژادي ت, سوري ح. بررسي موانع ايمني عابران پياده و محدوديت‌هاي پياده‌روي در تهران- مطالعه کيفي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 13 مارس 2018 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];5(4):192-85. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/20719