1.
رزاقي ع, پور رجبي ع, دانشي س. موانع و مشکلات مرتبط با عابران پياده سالمند: يک مطالعه کيفي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 3 اکتبر 2017 [ارجاع شده 26 فوریه 2024];5(2):78-3. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18685