1.
قرباني ر, عتابي ف, جباري م. خطر مرگ در حوادث جادهاي تانکرهاي حامل مواد شيميايي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 3 اکتبر 2017 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];5(2):72-63. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18684