1.
خراساني زواره د, شريفيان س. سامانه مراقبت مصدومان حوادث ترافيکي در ايران: ضرورت ارائه تعريف يکسان از «سامانه مراقبت». Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 3 اکتبر 2017 [ارجاع شده 2 مارس 2024];5(2):60-59. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18682