1.
سوريس, سبطم, اردشيرع. ارزيابي عوامل مؤثر بر درک خطر افراد شاغل در کارگاه‌هاي ساختماني. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 9 آوریل 2017 [ارجاع شده 27 ژوئن 2022];4(4):261-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16763