1.
حسين زادهک, صادقر, دليريس. برآورد بار ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 9 آوریل 2017 [ارجاع شده 27 ژوئن 2022];4(4):253-60. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16759