1.
جعفريم, صابري بهدادس, پوياكيانم. اثر کاهش حجم و فشار کار مخزن پروپان بر پيامد اثر تابش آتش فوراني و آتش ناگهاني. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 9 آوریل 2017 [ارجاع شده 27 ژوئن 2022];4(4):245-52. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16738