1.
رحيمي پردنجانيط, محمدزاده ابراهيميع. بررسي نقش سبک رهبري تحولي و فشار ايمني-کار در پيش‌بيني نرخ گزارش دهي رويدادهاي شغلي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 9 آوریل 2017 [ارجاع شده 27 ژوئن 2022];4(4):231-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16734