1.
احمدآباديع, طاوسيسح, صداقتع, خادم رضاييانم, يعقوبي مقدمز, لالويز. الگوي سوختگي در کودکان پيش از دبستان. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 9 آوریل 2017 [ارجاع شده 2 جولای 2022];4(4):225-30. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16733