1.
خرميز, هاشمي نظريسس, قدير زادهم. اپيدميولوژي مرگ‌هاي ناشي از سوانح ترافيکي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 9 آوریل 2017 [ارجاع شده 27 ژوئن 2022];4(4):217-24. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16729