1.
ارقامی ش, بهرامی نیا س, شریفی ف. طراحي پرسشنامه خود اظهاري خستگي رانندگان اتوبوس بين‌شهري. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 16 ژانویه 2017 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];4(2):134-29. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/14144